รายรับ รายจ่าย งานราตรีอ่างแก้ว ลอสแอนจาลิส

๖ มีนาคม ๒๕๕๓

                                                                                               รายรับ รวม    ๒๕๒๐๓ ดอลลาร์

                                                                                               รายจ่าย รวม  ๑๕๕๕๐

                                                                                              กำไรสุทธิ        ๙๖๕๓

                            นพ. เธียร ธนิต รัธชัย พญ วิไลวรรณ รหัส ๐๗บริจาคเพิ่ม ๔๐๐

                                                                รวมรายได้ทั้งสิ้น จากการจัดงาน ๑๐๐๕๓

                                                                   จะมอบให้เป็นทุนการศึกษา มช ๑๐๐๐๐

                          รายรับ ของงาน  รวม  ๒๕๒๐๓ ดอลลาร์                   รายจ่าย ของงาน รวม        ๑๕๕๕๐ ดอลลาร์

                                          ค่าบัตรงาน ๑๒๓๘๐                                                   ค่าอาหาร และสถานที่        ๙๒๕๐

                                         เงินบริจาค ๔๒๕๐                                                        ค่าดนตรี                            ๒๐๐๐

                                        ค่าโฆษณา ๗๖๐๐                                                           ค่าพิมพ์หนังสือ                ๒๑๐๐

                     จากขายของและเครื่องดื่ม ๙๗๓                                                          ค่าคนขาย เครื่องดื่ม          ๑๗๐

                                                                                                                                 ค่าดอกไม้                          ๒๓๐

                                                                                                                                  ค่าอาหารนักแสดง             ๓๐๐

                                                                                                                                 ค่าอาหารเดินแฟชั่น           ๓๐๐

                                                                                                           ค่าครื่องบิน อ.สุทธิพันธ์ ชุดแฟชั่น         ๑๐๐๐

                                                                                            สนับสนุน อ.สุทธิพันธ์ และ อ.มานพ ผู้แสดง         ๒๐๐

ติดต่อขอดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เหรัญญิก ของ สมาคม